api / koma.matrix.common / DoubleMatrixBase / epow

epow

open fun epow(other:Double):Matrix<Double>

Overrides Matrix.epow

Element-wise exponentiation of each element in the matrix

open fun epow(other:Int):Matrix<Double>

Overrides Matrix.epow