api / koma.matrix.common / DoubleMatrixBase / plus

plus

open fun plus(other:Matrix<Double>):Matrix<Double>

Overrides Matrix.plus

open fun plus(other:Double):Matrix<Double>

Overrides Matrix.plus