api / koma.matrix.common / DoubleMatrixBase / minus

minus

open fun minus(other:Double):Matrix<Double>

Overrides Matrix.minus

open fun minus(other:Matrix<Double>):Matrix<Double>

Overrides Matrix.minus