api / koma.matrix.ejml / EJMLMatrix / epow

epow

fun epow(other:Double):EJMLMatrix

Overrides Matrix.epow

Overrides DoubleMatrixBase.epow

Element-wise exponentiation of each element in the matrix

fun epow(other:Int):EJMLMatrix

Overrides Matrix.epow

Overrides DoubleMatrixBase.epow