api / koma.matrix.common / DoubleMatrixBase / setRow

setRow

open fun setRow(index:Int, row:Matrix<Double>):Unit

Overrides Matrix.setRow