api / koma.matrix.jblas / JBlasMatrix / epow

epow

fun epow(other:Double):JBlasMatrix

Overrides Matrix.epow

Overrides DoubleMatrixBase.epow

Element-wise exponentiation of each element in the matrix

fun epow(other:Int):Matrix<Double>

Overrides Matrix.epow

Overrides DoubleMatrixBase.epow